ปณิธาน....เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

1. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานกรรมการ
2. ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ  รองประธานกรรมการ
3. รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ
4. นายมนูญ สรรค์คุณากร  กรรมการ
5. รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม  กรรมการ
6. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล  กรรมการและเลขาธิการ
7. ดร.วิรไท สันติประภพ  กรรมการและเหรัญญิก