ปณิธาน....เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

รายนามคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว พระราชดำริ

1. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการ
2. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองประธานกรรมการ
3. รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ
4. ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กรรมการ
5. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
6. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
7. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
8. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
9. ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ
10. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
กรรมการ
11. ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรรมการ
12. ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการ
13. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กรรมการ
14. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรรมการ
15. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรรมการ
16. นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย กรรมการ
17. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำริ
กรรมการและเลขานุการ