น่าน - โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ

     จังหวัดน่านยังเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่มีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ 45 ของปริมาณ น้ำที่ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการปิดทองหลังพระฯ จึงทำความร่วมมือกับโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ซึ่งได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญด้านการปลูกป่า การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ และประสบความสำเร็จเป็น อย่างดีในการพัฒนาพื้นที่ในสภาพภูมิสังคมที่คล้ายคลึงกับจังหวัดน่าน เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ จังหวัดน่าน ให้สามารถใช้เป็นต้นแบบการบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่จะขยายผลต่อไปใน อนาคตต่อไป


รายละเอียด...    


     โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี” เป็นพื้นที่ขยายผลของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ภายใต้มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติการนำร่องแห่งแรกที่จังหวัดน่าน คือ โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำริ โดยหลังจากที่ดำเนินการโครงการในจังหวัดน่าน ได้ 1 ปี 9 เดือน และเห็นผลความสำเร็จในระดับที่ชุมชนในพื้นที่สามารถอยู่รอดได้อย่างพอเพียงแล้ว คณะกรรมการสถาบันฯ จึงมีมติการประชุมครั้งที่ 5/2553 วันที่ 22 ธันวาคม 2553 เห็นชอบการดำเนินงานในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ให้เป็นพื้นที่ขยายผลของสถาบันฯ


รายละเอียด...    


     คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ จึงมีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 เห็นชอบความร่วมมือระหว่างกองทัพบกกับสถาบันฯ ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อมาในวันที่ 30 มกราคม 2556 ผู้บัญชาการทหารบก อนุมัติให้กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับสถาบันปิดทองหลังพระฯ สำรวจพื้นที่ จัดหาแหล่งน้ำ และระบบริหารจัดการน้ำสู่พื้นที่เกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 เพื่อสร้างต้นแบบการประยุกต์แนวพระราชดำริโครงการแก้มลิงให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพ


รายละเอียด...    


      ป่าแก่งกระจาน เป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงและมีความหลากหลายทางชีวภาพจนได้รับการประกาศให้เป็น 1 ใน 25 ผืนป่าของโลก ที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และได้รับการประกาศเป็นมรดกอาเซียนตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดก (ASEAN Declaration on Heritage Parks) เมื่อปี 2546


รายละเอียด...    


      เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2556 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและร.ต.ต.มานพ เชื้อเมืองพา นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เห็นชอบร่วมกันให้ดำเนินกระบวนการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งเป็นหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริโดยทีมพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯจังหวัดน่านลงพื้นที่เก็บข้อมูลในกระบวนการเข้าใจในเบื้องต้น ร่วมกับอบจ.อุทัยธานีและอบต.บ้านไร่


รายละเอียด...