ปณิธาน....เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

หลักสูตรที่ 2 : สรุปการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและลำเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ ประจำปี 2561-2562

อ่าน : 1138

     
 
     

   
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิรากแก้ว จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและลำเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ ณ โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรที่ 2 

สรุปจำนวนผู้เข้าอบรม : การฝึกปฏิบัติด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เรียนรู้โครงการร้อยใจรักษ์  (หลักสูตรที่ 2 ศึกษาดูงาน 5 วัน 4 คืน)

รวม 42  อปท. 19 อำเภอ 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา)

___________________________________

รุ่นที่

ระหว่างวันที่

อปท. ที่เข้าอบรม

อำเภอ

จังหวัด

จำนวน

สถานที่จัดอบรม

1

25 ก.พ. – 1 มี.ค. 62

1. อบต.ดอยลาง

2. อบต.สันต้นหมื้อ

3. ทต.แม่อาย

แม่อาย

เชียงใหม่

65 คน

โครงการร้อยใจรักษ์

2

26 มี.ค. – 30 มี.ค. 62

1. อบต.เวียง

2. อบต.แม่งอน

3. ทต.แม่ขำ

4.บ้านแม่ข่า

ฝาง

เชียงใหม่

72 คน

วัดทุ่งจำลอง ต.แม่งอน

อ.ฝาง

3

22 – 26 เม.ย. 62

1. ทต.ปิงโค้ง

2. ทต.ทุ่งข้าวพวง

3. อบต.เชียงดาว

เชียงดาว

เชียงใหม่

92 คน

วัดห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว

ตั้งแต่รุ่นที่ 4 เป็นต้นไป จะเป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติตามตำบลเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นมติที่ประชุมการขับเคลื่อนแผนฯ เมื่อวันที่ 9 – 10 เมษายน 2562 ที่ จังหวัดเชียงใหม่

4

27 – 31 พ.ค. 62

1. อบต.เมืองแหง

2. อบต.เปียงหลวง

3. ทต.แสนไห

เวียงแหง

เชียงใหม่

92 คน

วัดพระธาตุนายาง  

อำเภอเวียงแหง

5

10 – 14 มิ.ย. 62

1. อบต.แม่จัน

2. ทต.แม่ไร่

3. อบต.เทอดไทย

แม่จัน

แม่จัน

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

77 คน

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)

 

6

24 – 28 มิ.ย. 62

1. อบต.เกาะช้าง

2. อบต.โป่งงาม

3. ทต.เวียงพางคำ

4. ทต.บ้านแซว

5. ทต.เวียง

6. อบต.ศรีดอนมูล

แม่สาย

แม่สาย

แม่สาย

เชียงแสน

เชียงแสน

เชียงแสน

เชียงราย

170 คน

หอฝิ่น

อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ 

7

9 – 13 กย. 62

 

1. อบต.ม่อนปิ่น

2. ทต.เมืองนะ

3. ทต.หนองบัว

ฝาง

เชียงดาว

ไชยปราการ

เชียงใหม่

79 คน

วัดป่าไม้แดง

ตำบลหนองบัว

อำเภอไชยปราการ

8

30 .. – 4 .. 62

1. อบต.ปอ

2. ทต.ม่วงยาย

3. ทต.หล่ายงาว

4. อบต.ตับเต่า

เวียงแก่น

เวียงแก่น

เวียงแก่น

เทิง

เชียงราย

99  คน

ที่ว่าการอำเภอ

เวียงแก่น

9

21 – 25 .. 62

1. อบต.ริมโขง

2. ทต.ห้วยซ้อ

3. อบต.ตับเต่า

4. อบต.ตาดควัน

5. อบต.ดงมหาวัน

เชียงของ

เชียงของ

เทิง

พญาเม็งราย

เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย

100

วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ

.เชียงราย   

10

4 – 8 พ.ย 62

1. อบต.ร่มเย็น

2. อบต.ทุ่งกล้วย

3. อบต.ภูซาง

4. อบต.สบบง

เชียงคำ

ภูซาง

ภูซาง

ภูซาง

พะเยา

87

อุทยานแห่งชาติภูซาง

อ.ภูซาง  จ.พะเยา

11

 26 – 30 .. 62

1. อบต.ห้วยผา

2. อบต.หมอกจำแป่

3. อบต.ปางมะผ้า

4. อบต.ถ้ำลอด

5. อบต.เสาหิน

เมืองฯ

เมืองฯ

ปางมะผ้า

ปางมะผ้า

แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน

106

ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง)

จ.แม่ฮ่องสอน

สรุป

43  อปท.

19 อำเภอ

4 จังหวัด

1,039 คน

 

 

 

   หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 1 อ.แม่อาย เชียงใหม่  2.92 MB.
   หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 2 อ.ฝาง เชียงใหม่  2.84 MB.
   หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 3 อ.เชียงดาว เชียงใหม่  3.21 MB.
   หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 4 อ.เวียงแหง เชียงใหม่  4.70 MB.