ปณิธาน....เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

อ่าน : 6870


ประกาศ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพะราชดำริ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        ด้วย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพะราชดำริ เป็นหน่วยปฏิบัติงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งสถาบันนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพื่อเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกของรัฐ รับผิดชอบการจัดการความรู้ และการส่งเสริมการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริอย่างเป็นระบบกว้างขวางจนกระทั่งเป็นแนวทางการพัฒนาหลักของประเทศ มีความประสงค์จะรับบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาในตำแหน่ง ดังนี้

.      พนักงานส่งเสริมการพัฒนา                                                              ตำแหน่ง

                วุฒิการศึกษา

-          เกษตรศาสตร์

-          วิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ (ชีวภาพ / กายภาพ)

-          เทคโนโลยีทางการเกษตร

-          สังคมศาสตร์ และ พฤติกรรมศาสตร์

-          อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

        ขอบเขตงาน

                ดำเนินการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา งานส่งเสริมการ
        พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติ งานส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพทั้งภาคการเกษตรและนอกภาค
        การเกษตร การจัดตั้งและสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานกองทุนของประชาชนในพื้นที่ การส่งเสริม
        การตลาด จำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ แบบมีคุณธรรมจริยธรรม

 

.      พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                      ตำแหน่ง

                วุฒิการศึกษา

-          เทคโนโลยีและสารสนเทศ

-          บริหารธุรกิจ

-          นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ

-          เศรษฐศาสตร์

-          คณิตศาสตร์และสถิติ

-          อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 

 

        ขอบเขตงาน

            การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศเพื่องานส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ การศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย หรือโครงการจัดทำแผนงานหรือโครงการ ประสานและติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ประมวลผลงานตาม ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การสรุปบทเรียนและรายงานผลการทำงาน

 

.      พนักงานบริหารงานทั่วไป                                                                ตำแหน่ง

                วุฒิการศึกษา

-          การบัญชีและการเงิน

        ขอบเขตงาน

            การตรวจทานความถูกต้องของเอกสารหลักฐานทางการเงิน จัดระบบงานการเงิน และระบบกองทุน ตลอดจนการลงรายการในรูปแบบการเงินการบัญชี เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน

 

เกณฑ์การพิจารณา

        ๑)     เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ ๒๒ ปีขึ้นไป

        ๒)     การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

        ๓)     หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้ยกเว้นการรับราชการทหาร

        ๔)     หากมีประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

        ๕)     สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด และถิ่นทุรกันดารของสถาบันฯ ได้

        ๖)     ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

 

การคัดเลือก  :    โดยวิธีการสัมภาษณ์      

               

        ผู้ประสงค์จะสมัครรับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ
ต้องกรอกใบสมัครงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศ พร้อมหลักฐานอื่น ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน วุฒิการศึกษา RESUME ฯลฯ ส่งได้ทาง E-mail : apisit_s@pidthong.org โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ หรือจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพะราชดำริ
๙๘๙ อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น ๒๖ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐๒
๖๑๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๕๐๐๘ 
ดาวน์โหลดใบสมัคร

                                                       ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

 

     (นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ)

   ผู้อำนวยการ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ