ปณิธาน....เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

ประกาศ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เรื่อง วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือก พนักงานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ ฯ

อ่าน : 1348

    ประกาศ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

เรื่อง วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือก พนักงานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ ฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตามที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้กระบวนการเลือกสรรบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นพนักงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดวิธีการ และเงื่อนไขประกอบในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานงานสถาบันฯ ดังนี้

๑.ให้บุคคลที่ได้ส่งใบสมัครตามประกาศรับสมัครงานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทำการทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเบื้องต้น เพื่อนำมาประกอบการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน

๒.ลักษณะข้อสอบจะประกอบด้วย การวัดความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้หลักการทำงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงทัศนคติของผู้สมัคร

๓.การทำการทดสอบด้วยข้อสอบเบื้องต้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดขั้นตอนดังนี้

๓.๑ สถาบันฯ จะลงประกาศข้อสอบผ่านเว็บไซต์ http://www.pidthong.org/  ในวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. 

๓.๒ กำหนดเวลาทำข้อสอบจำนวน ๓ ชั่วโมง โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้

๓.๓ กำหนดส่งคำตอบผ่านทาง E-mail มายัง E-mail : apisit_s@pidthong.org ภายในเวลา ๑๒.๓๐ น. ของวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  ทั้งนี้หากไม่ส่งคำตอบภายในกำหนดวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากสถาบันฯ 

๔.ผู้สมัครที่ได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และจะประกาศผลผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อรับการสัมภาษณ์งานผ่าน เว็บไซต์ http://www.pidthong.org/ ต่อไป


ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๓
(นายการัณย์   ศุภกิจวิเลขการ)

            ผู้อำนวยการ

                        สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ


 

 

 

   630724 เอกสารหลักการพัฒนาปิดทอง สมัครงาน  4.05 MB.
   ข้อสอบ ภาคข้อเขียน วันที่ 2 ส.ค. 2563  0.02 MB.
   ข้อสอบ ภาคข้อเขียน วันที่ 2 ส.ค. 2563  0.16 MB.