ปณิธาน....เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

ประกาศผลผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อรับการสัมภาษณ์ เข้าเป็นพนักงานสถาบันฯ

อ่าน : 703

ประกาศ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อรับการสัมภาษณ์ เข้าเป็นพนักงานสถาบันฯ


ตามที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และทำการทดสอบโดยการสอบข้อเขียนเบื้องต้น เพื่อนำมาประกอบการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานสถาบันฯเมื่อวันที่ ๒ สิงหาาคม ๒๕๖๓ นั้น

สถาบันฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบข้อเขียนเบื้องต้น และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความเหมาะสม กับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการประเมินความรู้โดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ ฯ อาคารสยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ ชัน ๒๖ ถนนพระราม ๑ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และขอให้ผู้มีรายชื่อติดต่อรายงานตัวกับนายอภิสิทธิ์ ศรนิรันดร์ พนักงานสถาบันฯ โทรศัพท์ ๐๘๐ ๖๖๘ ๖๖๒๔ เพื่อกำหนดเวลาเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป ผู้ใดไม่รายงานตัวภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ หรือไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้


ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๖๓


    การัณย์  ศุภกิจวิเลขการ


(นายการัณย์   ศุภกิจวิเลขการ)

            ผู้อำนวยการ

                        สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด

 เอกสารแนบท้ายประกาศสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อรับการสัมภาษณ์ เข้าเป็นพนักงานสถาบัน

----------------------------------------------------------


ชื่อสกุล                                                        ตำแหน่งที่สมัคร                                                                                          

นางสาววรรณพิมล อิสสระ                             พนักงานส่งเสริมการพัฒนา        

นางสาวชนัญชิดา สำราญถิ่น                           พนักงานส่งเสริมการพัฒนา        

นางสาววิจิตรา อุ่นแก้ว                                  พนักงานส่งเสริมการพัฒนา        

นางสาวสมัชญา เชื้อจิต                                 พนักงานส่งเสริมการพัฒนา        

นางสาววันทนา คีรีเดช                                  พนักงานส่งเสริมการพัฒนา        

นางสาววินิษา เขียวสุทธิ                                พนักงานส่งเสริมการพัฒนา        

นางสาวจิรนันท์ อูปแก้ว                                 พนักงานส่งเสริมการพัฒนา

นางสาวจิตติมา พูลสวัสดิ์                               พนักงานส่งเสริมการพัฒนา        

นายอรรณพ ตันติวิท                                    พนักงานส่งเสริมการพัฒนา

นายเมธาพล บุญคง                                     พนักงานส่งเสริมการพัฒนา

นางสาวใสนุง กุโน                                       พนักงานส่งเสริมการพัฒนา

นางสาวพรศิริ คดบุญ                                   พนักงานส่งเสริมการพัฒนา

นางสาวรัตติกาล ตาจา                                 พนักงานส่งเสริมการพัฒนา        

นางสาวสุวัยดา ย่าหลี                                   พนักงานส่งเสริมการพัฒนา

นางสาวชิภากร จันทร์ชีระ                              พนักงานส่งเสริมการพัฒนา

นางสาวรูวัยดา สะมะแอ                                พนักงานส่งเสริมการพัฒนา

นายสิงห์อำพล จันทร์วิเศษ                             พนักงานส่งเสริมการพัฒนา        

นายหารง หาแว                                         พนักงานส่งเสริมการพัฒนา

นางสาวจุฑามาศ ปันศิริ                                พนักงานส่งเสริมการพัฒนา        

นางสาวรุ่งฤดี สุดสี                                      พนักงานส่งเสริมการพัฒนา

นางสาวชาลิณี อารมณ์พุทธคุณ                        พนักงานส่งเสริมการพัฒนา        

นางสาวสุชาดา มาศโอสถ                               พนักงานส่งเสริมการพัฒนา

นายอธิชา นิลสมาน                                      พนักงานส่งเสริมการพัฒนา        

นางสาวรติยา ผลาผล                                   พนักงานส่งเสริมการพัฒนา        

นางสาววรรณภา อินทร์ศรี                             พนักงานส่งเสริมการพัฒนา       

นายอิสมาแอน สูทอก                                   พนักงานส่งเสริมการพัฒนา        

นางสาวจารุชา ทองพินิจ                                พนักงานบริหารงานทั่วไป

นางสาววทีรัตน์ สันทอง                                 พนักงานวิเคราะห์นโยบาย        

นายจักรภาคย์ พยนรัตน์                                พนักงานวิเคราะห์นโยบาย

นายชัยธวัช รัตนศรี                                      พนักงานวิเคราะห์นโยบาย

นายสุระศักดิ์ ฑีฆะ                                       พนักงานวิเคราะห์นโยบาย                  

นางสาวพรรณนิภา แก้วเกิดมี                          พนักงานวิเคราะห์นโยบาย                  

นางสาวนลินี สรีระเทวิน                                พนักงานวิเคราะห์นโยบาย                  

...........................................................................