ปณิธาน....เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานของสถาบันฯ

อ่าน : 618

 


ประกาศ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ


ตามที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้  การคัดเลือกบุคคลากรเข้าปฏิบัติงานในฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก  ดังนี้

๑.    ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป                       จำนวน ๑ อัตรา 

ผลการคัดเลือก : ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

๒.    ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน            จำนวน  ๒ อัตรา

ผลการคัดเลือก : ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

๓.    ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการพัฒนา                     จำนวน  ๓ อัตรา         

ผลการคัดเลือก : มีผู้ได้รับคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังรายชื่อที่ปรากฎ

     (๑) นางสาวจิรนันท์             อูปแก้ว

     (๒)นางสาววรรณภา            อินทร์ศรี

    (๓)นางสาวสมัชญา             เชื้อจิต

     (๔) นางสาววันทนา             คีรีเดช

    (๕)นางสาวชนัญชิตา           สำราญถิ่น

สถาบันฯ จึงประกาศผลให้ผู้คัดเลือกในตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนา ในลำดับ (๑) – (๓) ติดต่อรายงานตัว และตกลงรายละเอียดเงื่อนไขการจ้างกับ นายณัฐพล  ภัททกวงศ์ ผู้จัดการสำนักผู้อำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๙๑-๑๘๔๓ ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓  ทั้งนี้ หากมีผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวไม่ติดต่อเพื่อรายงานตัว หรือสละสิทธิ์ สถาบันฯจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลในลำดับถัดไป

 

           ประกาศ    วันที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๓

 

 

(นายการัณย์   ศุภกิจวิเลขการ)

           ผู้อำนวยการ

 

                       สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ