ปณิธาน....เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสัญญาจ้างโครงการ ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ

อ่าน : 1872

    ประกาศ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสัญญาจ้างโครงการ ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
                                  พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ
   ______________________________________________________________________________________________

ด้วย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ในการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) พื้นที่เป้าหมายใน ๑๓๓ หมู่บ้าน ๑๑๙ ตำบล ๑๙ อำเภอ ๔ จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน) มีความประสงค์จะรับบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสัญญาจ้างโครงการ  ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๓ อัตรา 

หน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงาน
๑. ปฏิบัติงานและสนับสนุนช่วยเหลือฝ่ายสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ/ฝ่ายจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ/ฝ่ายขับเคลื่อนโครงการ
เร่งด่วน/ฝ่ายประสานการพัฒนาทางเลือกระดับหมู่บ้าน ตำบล/ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ/ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน
๑. เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ ๒๒ ปีขึ้นไป
๒. การศึกษาระดับปริญญาตรี
๓. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้ยกเว้นการรับราชการทหาร
๔. หากมีประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดกระบวนการร่วมกับชุมชน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๕. สามารถปฏิบัติงานและพักค้างในพื้นที่ต่างจังหวัด และถิ่นทุรกันดารของสถาบันฯ ได้
๖. ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เงินเดือน และสวัสดิการ 
๑. วุฒิปริญญาตรี ๑๖,๐๐๐ บาท 
๒. สวัสดิการประกันสังคม ประกันสุขภาพ ที่พัก ฯลฯ
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อ นายอานนท์ ผลบุญ (เบนซ์) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานฯ โทรศัพท์ ๐๖๓ ๒๑๖ ๐๑๙๖ ตั้งแต่วันนี้ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  ตุลาคม ๒๕๖๓
  นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ
         (นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ)
   ผู้อำนวยการ
                                           สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ