ปณิธาน....เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

ขอเชิญชมนิทรรศการ “สุข พอเพียง สุข เพียงพอ” และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

อ่าน : 119

ด้วยรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ภายในงานจะมีนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนและประเทศ รวมถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานเพื่อสานต่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมทั้งประเทศชาติมีความมั่นคงก้าวหน้า นิทรรศการผลงานของหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ การแสดงผลงานของเยาวชน การออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ บริเวณถนนสนามไชย สวนสราญรมย์และมิวเซียมสยาม

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “สุข พอเพียง สุข เพียงพอ”ในโซน “ความสุขที่พ่อให้” โดยนำเสนอเนื้อหาผลสำเร็จจากการประยุกต์แนวพระราชดำริมาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่และพบกับเกษตรกรใจสู้ ผู้ที่ร่วมพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริจนประสบความสำเร็จ พื้นที่จัดแสดงอยู่บริเวณถนนสนามไชย (ด้านหน้าคือพระบรมมหาราชวัง ด้านหลังคือพระราชวังสราญรมย์) 

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่   ๑ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. เพื่อร่วมแสดงจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร