ปณิธาน....เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

อ่าน : 917

 

ประกาศ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ที่   ๑/๒๕๖๓

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

(ด้านยุทธศาสตร์และเครือข่ายการพัฒนา)

.......................................................................................................

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ดำเนินงานพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามศาสตร์การพัฒนาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้ดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ขยายผลรวม ๑๓ จังหวัดในทุกภาคของประเทศไทย มีครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากงานพัฒนามากกว่า ๓๓,๐๔๒ ครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริมากกว่า ๒๗๕,๐๐๐ ไร่ ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ งานพัฒนาของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้ส่งผลให้ประชาชนที่เคยบุกรุกพื้นที่ป่าส่งคืนพื้นที่เพื่อนำมาปลูกป่าเพิ่มขึ้นกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ไร่

ในอนาคตชนบทไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ พัฒนาการของเทคโนโลยี ทัศนคติและค่านิยมของคนในสังคม และปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในสังคมไทย เพื่อให้งานพัฒนาของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ในช่วงต่อไปเกิดผลในวงกว้างและเท่าทันกับความท้าทายต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ประสงค์ที่จะรับสมัคร “รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ด้านยุทธศาสตร์และเครือข่ายการพัฒนา” โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

๑.    หน้าที่ความรับผิดชอบ

                                         ๑.๑     รับผิดชอบงานด้านการวางยุทธศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และแผนการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเพื่อขยายงานพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ให้เกิดผลกว้างไกลมากขึ้น ทั้งในพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่

                                         ๑.๒     นำเสนอและปรับรูปแบบการทำงาน (Operation/Business model) ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เพื่อให้งานพัฒนาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และให้สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ มีความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว

                                         ๑.๓     สร้างเครือข่ายการทำงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและธุรกิจเพื่อสังคม และประชาสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ให้เกิดผลในวงกว้าง โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจและธุรกิจเพื่อสังคม ที่สนใจเรื่องความยั่งยืน

                                         ๑.๔     ศึกษาและสำรวจเครื่องมือใหม่ๆ โดยเฉพาะดิจิทัลเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่และการทำงานภายในของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

๒.    คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

                                         ๒.๑     มีสัญชาติไทย

                                         ๒.๒     สามารถทำงานให้สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้เต็มเวลา

                                         ๒.๓     ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                                         ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

                                         ๒.๕     ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

                                         ๒.๖     ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

                                         ๒.๗     ไม่เป็นข้าราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

                                         ๒.๘     ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

                                         ๒.๙     ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่

 

๓.    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง“รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ด้านยุทธศาสตร์และเครือข่ายการพัฒนา”

                                         ๓.๑     ต้องการทำงานพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบทให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

                                         ๓.๒     มีศรัทธาในศาสตร์การพัฒนาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                    มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                                         ๓.๓     มีประสบการณ์ทำงานมาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี ซึ่งต้องรวมถึงประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรด้วย

                                         ๓.๔     มีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์องค์กร และเข้าใจเรื่องการวางแผนทางการเงิน

                                         ๓.๕     มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานหลากหลายประเภท

                                         ๓.๖     มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำเครื่องมือใหม่ๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับงานพัฒนา และการบริหารจัดการองค์กร

                                         ๓.๗     สามารถทำงานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันทั้งในส่วนกลาง และพื้นที่ชนบท สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับบุคคลหลากหลายกลุ่มได้ดี

                                         ๓.๘     มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ

 

๔.    เงื่อนไขการจ้าง

                                         ๔.๑     รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เป็นพนักงานสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาจ้าง คราวละ ไม่เกิน ๔ ปี

                                         ๔.๒     รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

                                         ๔.๓     การจ้างตามสัญญาปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

 

๕.    เอกสารการรับสมัคร

                                         ๕.๑     ใบสมัครตามแบบที่กำหนดโดยสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ www.pidthong.org หรือขอรับได้ที่สำนักผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ

                                         ๕.๒     เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่กำหนดในคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยให้จัดทำเป็นข้อมูลประวัติส่วนตัว (Resume/CV)

                                         ๕.๓     เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานในการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4

                                         ๕.๔     สำเนาเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล

                                         ๕.๕     สำเนาปริญญาบัตร

                                         ๕.๖     รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๒ เดือน จำนวน     ๒ รูป

 

๖.    การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายแจ้งความประสงค์สมัครงาน พร้อมประวัติส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ไปที่ นายณัฐพล ภัททกวงศ์ ผู้จัดการสำนักผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม    ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เลขที่ ๙๘๙ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น ๒๖ ถนนพระราม ๑   ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ หรือ email: nattapol_p@pidthong.org  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐๒-๖๑๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๕๐๑๔ และ โทรสาร ๐๒-๖๕๘ ๑๔๑๓

 

๗.    การพิจารณาคัดเลือก

                                         ๗.๑     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์การทำงาน และเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ขอพิจารณาในเบื้องต้นหากคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนจะติดต่อเพื่อเข้ากระบวนการสัมภาษณ์

                                         ๗.๒     คณะกรรมการสรรหาฯ จะเชิญผู้ผ่านการพิจารณาตามข้อ ๗.๑ แสดงวิสัยทัศน์และ   แนวทางการบริหารสถาบันฯ ในการปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และสัมภาษณ์ ณ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ หรือสถานที่อื่นใดตามความเหมาะสม

                                         ๗.๓     คณะกรรมการสรรหาฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ และเหมาะสมกับตำแหน่งตามที่เห็นสมควร ผู้ที่เหมาะสมที่สุดจะได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ ถือเป็นที่สุด โดยผู้ใดจะฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ มิได้

ในกรณีคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าจำนวนผู้สมัครน้อยเกินไป หรือไม่มีผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะมีการขยายระยะเวลาการรับสมัคร หรือพิจารณายกเลิกการรับสมัครคราวนี้ และดำเนินการรับสมัครใหม่ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

 

                                                    ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ท่านผู้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ

                                                           ประธานกรรมการ

                        มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ


 

 

 

   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันฯ  0.91 MB.
   ใบสมัคร  0.22 MB.
   ใบสมัคร  0.18 MB.