ปณิธาน....เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (ด้านยุทธศาสตร์และเครือข่ายการพัฒนา)

อ่าน : 1047

ประกาศ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
ที่ ๑/๒๕๖๔
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
(ด้านยุทธศาสตร์และเครือข่ายการพัฒนา)
-------------------------------------------

ตามประกาศมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ที่ ๑/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (ด้านยุทธศาสตร์และเครือข่ายการพัฒนา) โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด ๑๙ ส่งผลให้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครในจำนวนที่ไม่เหมาะสมต่อหลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (ด้านยุทธศาสตร์และเครือข่ายการพัฒนา) ออกไปจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการรับสมัครที่ประกาศไปแล้ว ดังนี้
๑.หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑.๑ รับผิดชอบงานด้านการวางยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และแผนการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเพื่อขยายงานพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ให้เกิดผลกว้างไกลมากขึ้น ทั้งในพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่
๑.๒ นำเสนอและปรับรูปแบบการทำงาน (Operation/Business model) ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เพื่อให้งานพัฒนาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และให้สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ มีความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว
๑.๓ สร้างเครือข่ายการทำงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและธุรกิจเพื่อสังคม และประชาสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ให้เกิดผลในวงกว้าง โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจและธุรกิจเพื่อสังคม ที่สนใจเรื่องความยั่งยืน
๑.๔ ศึกษาและสำรวจเครื่องมือใหม่ๆ โดยเฉพาะดิจิทัลเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่และการทำงานภายในของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๒.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ สามารถทำงานให้สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้เต็มเวลา
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
๒.๕ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๒.๖ ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
๒.๗ ไม่เป็นข้าราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
๒.๘ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
๒.๙ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง“รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ด้านยุทธศาสตร์และเครือข่ายการพัฒนา” 
๓.๑ ต้องการทำงานพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบทให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
๓.๒ มีศรัทธาในศาสตร์การพัฒนาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๓.๓ มีประสบการณ์ทำงานมาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี ซึ่งต้องรวมถึงประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรด้วย
๓.๔ มีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์องค์กร และเข้าใจเรื่องการวางแผนทางการเงิน 
๓.๕ มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานหลากหลายประเภท
๓.๖ มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำเครื่องมือใหม่ๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับ   งานพัฒนา และการบริหารจัดการองค์กร
๓.๗ สามารถทำงานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันทั้งในส่วนกลาง และพื้นที่ชนบท สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับบุคคลหลากหลายกลุ่มได้ดี
๓.๘ มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันฯ
๔. เงื่อนไขการจ้าง 
๔.๑ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เป็นพนักงานสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาจ้าง คราวละ ไม่เกิน ๔ ปี
๔.๒ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
๔.๓ การจ้างตามสัญญาปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ จะมีการประเมินผลการปฎิบัติงานเป็นประจำทุกปี 
๕. เอกสารการรับสมัคร
๕.๑ ใบสมัครตามแบบที่กำหนดโดยสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ www.pidthong.org หรือขอรับได้ที่ สำนักผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ
๕.๒ เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่กำหนดในคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยให้จัดทำเป็นข้อมูลประวัติส่วนตัว (Resume/CV)
๕.๓ เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานในการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4
๕.๔ สำเนาเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียบบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล
๕.๕ สำเนาปริญญาบัตร
๕.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๒ เดือน จำนวน ๒ รูป
๖. การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายแจ้งความประสงค์สมัครงาน พร้อมประวัติส่วนตัว ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ขยายเวลาการรับสมัคร) ไปที่ สำนักผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เลขที่ ๙๘๙ อาคารสยามพิวรรธ์ทาวเวอร์ ชั้น ๒๖ ถนนพระราม ๑ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ  สืบสานแนวพระราชดำริ โทรศัพท์ ๐๒-๖๑๑ ๕๐๐๐ โทรสาร ๐๒-๖๕๘ ๑๔๑๓
๗. การพิจารณาคัดเลือก
๗.๑ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์การทำงาน และเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ขอพิจารณาในเบื้องต้นหากคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนจะติดต่อเพื่อเข้ากระบวนการสัมภาษณ์
๗.๒ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเชิญผู้ผ่านการพิจารณาตามข้อ ๗.๑ แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสถาบันฯ ในการปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และสัมภาษณ์ ณ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ หรือสถานที่อื่นใดตามความเหมาะสม
๗.๓ คณะกรรมการสรรหาฯ ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ และเหมาะสมกับตำแหน่งตามที่เห็นสมควร ผู้ที่เหมาะสมที่สุดจะได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ ถือเป็นที่สุด โดยผู้ใดจะฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ มิได้
ในกรณีคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าจำนวนผู้สมัครน้อยเกินไป หรือไม่มีผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิที่จะมีการขยายระยะเวลาการรับสมัคร หรือพิจารณายกเลิกการรับสมัครคราวนี้ และดำเนินการรับสมัครใหม่ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
       ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔


                              มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานพระราชดำริ
 
 

 

   ประกาศขยายเวลารับสมัครรองผู้อำนวยการ  0.41 MB.
   ใบสมัคร  0.22 MB.
   ใบสมัคร  0.18 MB.