ปณิธาน....เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

น่านเดินหน้าฝ่าวิกฤติฯ โควิด-19 จ้างคนว่างงาน เป็นพี่เลี้ยง พัฒนาแหล่งน้ำ 167 โครงการ เพิ่มพื้นที่รับน้ำ 39,469 ไร่

อ่าน : 141

ชุมชนมองเห็นประโยชน์ร่วมมือทั้งแรงกายและเงินทุน สนับสนุนโครงการเสริมศักยภาพแหล่งน้ำและวางระบบเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จังหวัดน่านเป็น 1 ใน 9 จังหวัดพื้นที่ต้นแบบที่ทางสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในการทำโครงการ "ฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ” หรือการจ้างแรงงานผู้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระยะที่ 2 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 การจ้างงานผู้ว่างงานในพื้นที่ต่อโครงการ อาทิ พนักงานโครงการ ที่ได้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ระยะเวลา 7 เดือน กับอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน ได้ค่าตอบแทนเป็นแบบรายวัน รวมระยะเวลา 5 เดือน ร่วมกับหน่วยงานในการพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน 167 โครงการใน 14 อำเภอของจังหวัดน่าน ประมาณการว่าจะเพิ่มพื้นที่รับน้ำ 39,469 ไร่ มีผู้รับประโยชน์ 9,576 ครัวเรือน การปฏิบัติที่เริ่มต้นเดือนมกราคม 2564 จังหวัดน่านมีการซ่อมแซมไปแล้ว 23 โครงการใน 8 อำเภอ ได้แก่ ทุ่งช้าง เชียงกลาง สองแคว เมืองน่าน แม่จริม บ่อเกลือ เฉลิมพระเกียรติ และเวียงสา ก่อนดำเนินการมีการประชุมหารือร่วมกับชาวบ้านผู้รับประโยชน์ เพื่อวางแผนปฏิบัติการซ่อมแซมแหล่งน้ำ ชาวบ้านยังได้ร่วมลงแรง อาทิ การขุดแนวเพื่อวางท่อส่งน้ำในพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ผู้รับประโยชน์ในชุมชนของอำเภอเมืองน่าน ยังช่วยระดมเงินทุนสนับสนุนเพื่อจ้างงานขุดแนวท่อ และซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมเนื่องจากเห็นประโยชน์จากโครงการฯ อาทิ ชาวบ้านบ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ้านเชียงยืน บ้านน้ำครกใหม่พัฒนา หลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 หลังมีระบบน้ำ จะมีการติดตามการใช้ประโยชน์และสรุปผลการดำเนินตามโครงการฯ