องค์วามรู้ 6 มิติ - น้ำ ป่า ดิน เกษตร สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน

หลักสูตรครูการเงิน

   เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทางการเงิน โดยเรียนรู้ด้านเงินฝาก การออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ การแก้หนี้ ฯลฯ สร้างอาสาสมัครครูการเงินของชุมชน ทำหน้าที่ให้คำแนะนำการบริหารจัดการการเงินที่ดี ลดโอกาสเป็นหนี้ให้กับคนในชุมชน 

   “คาดหวังให้ผู้ครูการเงินไปสอนหรือให้คำแนะนำกับญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน ให้มีความรู้เรื่องการจัดการทางการเงิน รู้เท่าทันความเปลี่ยนไปของโลก สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เห็นได้ชัด โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 เรื่องการเงินเป็นสิ่งสำคัญมาก หากไม่มีเงินออมฉุกเฉินหลายครอบครัวลำบาก ดังนั้นการจัดการทางการเงินที่ดีเป็นเรื่องหนึ่ง ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว หรือธุรกิจในชุมชนได้ โดยเริ่มจากทำจากจุดเล็กๆ ค่อยๆปรับตัวไป”

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.