องค์วามรู้ 6 มิติ - น้ำ ป่า ดิน เกษตร สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน

นายกรวิชญ์ บุญประเสริฐ

ธนาคารปูม้า หนึ่งในภารกิจฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งแห่งแหลมแม่นกแก้ว

ธนาคารปูม้า คล้ายกับการฝากเงิน - ถอนเงินของธนาคารพาณิชย์ เพียงแต่เปลี่ยนมาเป็นการรับฝากแม่ปูแทนเงิน ส่วนดอกเบี้ยก็คือลูกปูที่ปล่อยลงทะเลเพื่อให้เติบใหญ่แล้วจับขึ้นมาขายเป็นรายได้ของชาวประมง วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธนาคารปูม้าเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรม พันธุ์ปูม้ามีจำนวนลดน้อยลง สาเหตุมาจากการใช้เครื่องมือประมงแบบทำลาย เช่น ลอบปู ใช้อวนตาถี่ขนาดเล็กกว่า ๑ นิ้ว เครื่องมือประมงเหล่านี้ทำลายวงจรชีวิตของปูม้า ปูยังไม่ทันโตขนาดกระดองไม่ถึงฝ่ามือก็ถูกจับไปขายและก็ไม่ได้ราคา พวกเรืออวนลาก อวนรุน นอกจากทำลายวงจรชีวิตปูม้าแล้ว ยังทำลายห่วงโซ่อาหารแหล่งอาหารของปูม้า เพราะได้กวาดเอาทั้งสาหร่าย หอยกระพัง หอยกระพุงไปด้วย “ธนาคารปูม้า” ของกลุ่มรักษ์ทะเล เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเพิ่มจำนวนปูม้าที่มีอยู่ในทะเลบริเวณนั้น และเป็นการสร้างรายได้ของชาวประมงควบคู่กับการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ


นายกรวิชญ์ บุญประเสริฐ

นักฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งแห่งแหลมแม่นกแก้ว: กลุ่มรักษ์ทะเล

เมื่อก่อนทรัพยากรทางธรรมชาติของป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์มาก แต่เมื่อมีการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนมากเกินไปโดยไม่ดูแลรักษา เช่น การตัดไม้ไปทำถ่าน การขยายพื้นที่นากุ้ง ผลที่ตามมาคือระบบนิเวศขาดความสมดุล ขาดแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ อาชีพการทำประมงพื้นบ้านรายได้ต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด


นายสมัย มะแพน

องค์ความรู้ด้านการเกษตร : น้ำหมักยูเรียมนุษย์

พ่อสมัย มะแพน นอกจากเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ชี้ทิศทางและวางหลักคิดของบ้านโคกล่าม แสงอร่าม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานีแล้ว พ่อสมัยยังมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลายและหนึ่งในองค์ความรู้ คือ การทำปุ๋ยยูเรียจากปัสสาวะ หรือที่เรียกว่า"ยูเรียมนุษย์"


นายบุญมาก สิงห์คำป้อง

ต้นแบบเกษตรตัวอย่างของชุมชน โคกล่าม แสงอร่าม

บุญมาก เป็นชาวบ้านโคกล่าม แสงอร่าม ที่มีพื้นที่แปลงนาติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายฯ ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี แต่ในอดีตนั้นไม่สามารถนำน้ำมาใช้ได้ จนกระทั่งโครงการปิดทองหลังพระฯ เข้ามาทำโครงการฯ บุญมากจึงเป็นเกษตรกรคนแรกๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการและเป็นตัวอย่างความสำเร็จให้กับชาวบ้าน


นายบุญธรรม เสนาอุดร : น้ำหมักสูตรขี้ค้างคาว

องค์ความรู้ : น้ำหมักสูตรขี้ค้างคาว

ครอบครัวเสนาอุดร เป็นอีกครอบครัวที่ผ่านความลำบาก ทุกข์ยาก แต่เมื่อมีโครงการปิดทองหลังพระฯ เข้ามาในพื้นที่บ้านโคกล่าม แสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ชีวิตก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ