โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ

พื้นที่ต้นแบบ : น่าน
“พึ่งตน พึ่งป่า รักษ์เจ้าพระยา”

        มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เริ่มต้นแปรแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติ ด้วยโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ พื้นที่แรก เพราะความสำคัญเชิงภูมิศาสตร์ ที่เป็นต้นน้ำน่าน (ร้อยละ 45 ของแม่น้ำเจ้าพระยา) ขณะที่น่านต้องเผชิญกับปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อมรุนแรงต่อเนื่องมาหลายปี

        ปิดทองหลังพระฯ น้อมนำหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวปฏิบัติในทุกขั้นตอน และขับเคลื่อนงานพัฒนา โดยเน้นการมีส่วนร่วมและความต้องการของคนในชุมชน เริ่มด้วยการพัฒนาระบบน้ำ ปรับปรุงปัจจัยการผลิตพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อพัฒนาตนเองให้ยั่งยืน

รายได้ภาคการเกษตร เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียงระยะที่ 2 (ปี 2562)
เพิ่มขึ้นจาก 41,359 บาทต่อครัวเรือน เป็น 91,681 บาทต่อครัวเรือน