ปณิธาน....เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

พื้นที่ต้นแบบ : : 3 จังหวัดชายแดนเหนือ (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา)
“ศาสตร์พระราชา พัฒนาทางเลือก”

        จากโครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติด บริเวณชายแดนภาคเหนือ ซึ่งขยายผลจากโครงการร้อยใจรักษ์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เพื่อพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติด มาสู่การพัฒนาทางเลือกด้วยศาสตร์พระราชาในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่อง สอน และพะเยา จากนั้นในปี 2563 จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา ขอให้ปิดทองหลังพระฯ ดำเนินโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (พชร.) เพื่อสร้างต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันและพึ่งพาตน เองได้อย่างยั่งยืน