พื้นที่ต้นแบบ : กาฬสินธุ์
“ร่วมกันแข็งขัน เสกสรรแก้มลิง”

        “หนองเลิงเปือย” แหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร 42,958 ไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภคของราษฎร 53 หมู่บ้าน 4 ตำบล 2 อำเภอ (ร่องคำและกมลาไสย) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อเกิดการตื้นเขินจนทำให้เก็บกักน้ำได้ลดลงเหลือเพียง 1.064 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 3.5 ล้าน ลบ.ม. เมื่อถึงฤดูฝน น้ำก็จะท่วมซ้ำซาก แต่ฤดูแล้งก็ขาดแคลนน้ำ ความเดือดร้อนยิ่งรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ

        ปิดทองหลังพระฯ จึงประสานกับอีก 7 หน่วยงาน บูรณาการร่วมกันพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย ด้วยการขุดลอกเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำแก้มลิงหนองเลิงเปือย เพิ่มเป็น 6.48 ล้าน ลบ.ม. ถมคันดินป้องกันน้ำท่วม และเสริมประสิทธิภาพระบบการกระจายน้ำ ปรับปรุงดิน พัฒนาการเกษตรที่สอดคล้องกับปริมาณน้ำและเหมาะสมกับพื้นที่ ส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรหนองเลิงเปือย

รายได้ภาคการเกษตร เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียงระยะที่ 2 (ปี 2562)
เพิ่มขึ้นจาก 50,645 บาทต่อครัวเรือน เป็น 67,841 บาทต่อครัวเรือน