พื้นที่ต้นแบบ : ขอนแก่น
“บูรณาการทุกภาค สร้างโอกาสชุมชน”

        สร้างโอกาสให้ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” มาใช้ ตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จากเดิม 2,476 ไร่ เป็น 9,401 ไร่ (3.8 เท่า) พร้อมกับร่วมกับหน่วยราชการส่งเสริมระบบกระจายน้ำในแปลงเกษตร (ระบบน้ำหยด) และระบบกักเก็บน้ำในแปลงเกษตร พัฒนาอาชีพการเกษตรสมัยใหม่ ส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่มีตลาดรองรับ และพัฒนากลุ่มการผลิตเพื่อรองรับการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมที่บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ให้นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ของเกษตรกรในอนาคต ในรูปแบบกลุ่มอาชีพ กองทุน และธนาคารชุมชนที่สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ถาง