เกี่ยวกับเรา

สืบสานพระราชปณิธาน สืบสานแนวพระราชดำริ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นโดยปณิธานในการน้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาเป็นหลักการในการพัฒนาประเทศและศักยภาพของคนไทย ให้ก้าวไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นในแนวพระราชดำริที่ได้รับการพิสูจน์มาตลอดระยะเวลามากกว่า ๖๐ ปีแล้วว่า เป็นแนวทางที่นำไปสู่ความสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง ด้วยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ ให้จัดตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระขึ้น

พันธกิจ

การจัดการความรู้และการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างเป็นระบบกว้างขวาง
จนกระทั่งเป็นแนวทางการพัฒนาหลักของประเทศ

วัตถุประสงค์

 1. จัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิ ให้ดำเนิน การได้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งการจัดตั้ง
 2. ให้สถาบัน โดยมีมูลนิธิ สนับสนุนให้ทุนดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  • 2.1 สนับสนุนส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา แก่องค์กร ชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมิติการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • 2.2 สนับสนุนการจัดการความรู้ตามแนวพระราชดำริโดยประสานความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาการพัฒนา โครงการส่วน พระองค์ โครงการตามพระราช ประสงค์ โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ องค์กรชุมชน ประชา สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดคลั ความรู้ การยกระดับความรู้ การต่อยอดชุดความรู้ใหม่ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในและนอกระบบ ตลอดจนการ ขยายผลเชื่อมโยงสู่การนำไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
  • 2.3 ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ ภารกิจและกิจกรรมของสถาบัน กับแผนชุมชน แผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผน พัฒนาจังหวัด แผนหน่วยงานภาค รัฐที่เกี่ยวข้อง และนโยบายรัฐบาล
  • 2.4 สนับสนุน ส่งเสริม แนะนำ และช่วยเหลือ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อให้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็น แนวทางหลักในการพัฒนาทุกระดับของประเทศ
  • 2.5 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือดำเนินการตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง
 3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา และทัศนศึกษาที่เกี่ยวกับการนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้และ ขยายผลสู่ชุมชน
 4. เพื่อส่งเสริมการประสานการดำเนินงานร่วมกับองค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาค ธุรกิจ เพื่อกิจกรรมพัฒนาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ผลผลิต

01 เกิดแนวทางที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศตามภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
ตามแนวพระราชดำริ
02 เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคนส่วนในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์
สาขาตามแนวพระราชดำริ
03 เกิดการรับรู้ เข้าใจ และ ความร่วมมือสนับสนุนจากภาครัฐ วิชาการ เอกชนท้องถิ่น ชุมชน
ประชาสังคม และ นานาชาติ ในการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันและร่วมแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่สำคัญ
ของประเทศตามแนวพระราชดำริ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนามตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565)

 • แนวทางการพัฒนาที่ 1
  การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
  ของพื้นที่ต้นแบบให้ไปสู่ความยั่งยืน

  ตัวชี้วัด
  1. ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนระดับประเทศ (102,763 บาท/ปี/ครัวเรือน)
  2. มีผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าในพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์
  3. กลุ่มการผลิต หรือกองทุน ที่ชุมชนบริหารจัดการเองได้ ทุกกลุ่มได้รับมาตรฐานจากหน่วยงาน
  4. มีพื้นที่ป่าได้รับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ ในพื้นที่โครงการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สัดส่วนร้อยละ 55 ของพื้นที่โครงการ
  5. หมู่บ้านต้นแบบจำนวน 10 หมู่บ้าน มีแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (Area Based) ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • แนวทางการพัฒนาที่ 2
  การส่งเสริมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ
  ในพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงของประเทศ

  ตัวชี้วัด
  1. เกษตรกรร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการปลูกไม้ผลครบวงจร ตั้งแต่การปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและจำหน่าย
  2. มีครูภูมิปัญญาที่สามารถถ่ายทอดความรู้การผลิตไปสู่การขยายผลไม่น้อยกว่า 50 คน
  3. เกิดการรวมกลุ่มการผลิตไม้ผลคุณภาพ ที่บริหารจัดการตั้งแต่การผลิต รวบรวมและกระจายผลผลิตและการตลาด
  4. หมู่บ้านที่ดำเนินการพัฒนาที่มาจากแผนความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 โครงการ รวม 33 โครงการ
  5. หมู่บ้านที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (พชร.) มีน้ำอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือนและมีน้ำเพื่อการเกษตรร้อยละ 20 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด
 • แนวทางการพัฒนาที่ 3
  การบริหารจัดการเพื่อขยายผลการพัฒนา
  ตามแนวพระราชดำริให้สอดคล้อง
  กับภูมิสังคมและสภาพแวดล้อม
  ตัวชี้วัด
  1. มีระบบสารสนเทศกลางเพื่อการวางแผน บริหารจัดการและติดตามประเมินผล 1 ระบบ
  2. มีหลักสูตรฝึกอบรมทั้งด้านการปฏิบัติ ด้านการบริหารวิทยากร และมีการจัดอบรมนักพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์
  3. มีเครือข่ายวิทยากรที่มาจากแต่ละหน่วยงาน

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ดาวน์โหลดเอกสาร

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ