majesty

พระราชประวัติ

พระราชสมภพ


เวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๕ นาที ของวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ เป็นนาทีแห่งความปลื้มปีติยินดีของ คนไทยทั้งประเทศ เมื่อพระราชกุมารพระองค์หนึ่งเสด็จพระราชสมภพภายใต้พระมหาเศวตฉัตรศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล ได้บันทึกเรื่องราวของเหตุการณ์ในวันนั้นไว้ว่าquote


วันประวัติศาสตร์วันนั้น ตรงกับวันจันทร์ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะโรง จัตวาศก อธิกวาร จุลศักราช ๑๓๑๔ ปีที่ ๗ ในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเมื่อพระราชโอรสพระองค์น้อยเจริญ พระชนมายุได้ ๑ พรรษา สมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานพระนาม โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นผู้ตั้งถวายตาม ดวงพระชะตาว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณบรมจักรยาดิศรสันตติวงศเทเวศรธำรงสุบริบาลอภิคุณูประการ มหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมารพร้อมทั้งทรงอธิบายเป็นพระมงคลนามตามพระราชตระกูล คือ ได้อัญเชิญพระนามฉายาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งปรากฏในขณะทรงพระผนวชว่า “วชิรญาณะ” ผนวกกับ “อลงกรณ์” จากพระนาม จุฬาลงกรณ์ ในรัชกาลที่ ๕ พระบรมมหาปัยกาธิบดี

ทรงศึกษาต่อต่างประเทศ


สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
(พระอิสริยยศในเวลานั้น) ทรงตระหนักมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ถึงพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะต้องรับสืบทอดต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ดังปรากฏในพระราชดำรัสอำลา ประชาชนชาวไทย ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๙ ขณะพระชนมายุ ๑๔ พรรษา ความว่าquote


เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ มีพระชนมายุ ๒๐ พรรษา ระหว่างทรงศึกษาวิชาการทหาร ที่ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามโบราณขัตติยราชประเพณี นับเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่ ๓ ของไทย มีพระนามาภิไธยตามจารึก พระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สิริกิติยสมบูรณ สวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ สยามมกุฎราชกุมาร”majesty majesty


ในมงคลวาระนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงถวายสัตย์ปฏิญาณในการพิธี ถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งแสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นจะทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทย ดังความว่า“...ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกระทำสัตย์ปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย เฉพาะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ท่ามกลางสันนิบาตนี้ว่า ข้าพระพุทธเจ้า ผู้เป็นมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ เสมอด้วยชีวิต จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชน จะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลัง สติปัญญา ความสามารถ และโดยความเสียสละ เพื่อความเจริญ ความสงบสุข และความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทย จนตราบเท่าชีวิตและร่างกายจะหาไม่...”ทรงเข้ารับราชการ


เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในเวลานั้น) ทรงเข้ารับราชการเป็นนายทหารประจำกรมข่าวทหารบก กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ วันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๓
ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๒๗
ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
วันที่ ๓๐ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑
ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
วันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดธ ตามรอยบาท
บรมราชบิดา


ตลอดระยะเวลานับแต่ยังทรงพระเยาว์ตราบจนปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และยังทรงยึดมั่นในพระปฏิญญาทรงพระวิริยอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย โดยมิได้ทรงย่อท้อแต่ประการใด


ทศมราช บรมราชจักรีวงศ์


ในวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ได้มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ เป็นรัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ความว่า

majesty quote
majesty image