majesty majesty

บรมราชาภิเษก
บรมราชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

majesty

เลื่อนลงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

majesty image

หมายกำหนดการ พระราชพิธี บรมราชาภิเษก

majesty


พ.ค.

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จพระราชดำเนินบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์


พ.ค.

เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกร ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ, เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ และจุดเทียนชัย


พ.ค.

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล, ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ สดัปกรณ์, เฉลิมพระราชมณเฑียร


พ.ค.

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์,เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระพยุหยาตราสถลมารค


พ.ค.

เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล

พระราชประวัติ

majesty


พระราชสมภพ
majesty

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๕ นาที ของวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๔๙๕ เป็นนาทีแห่งความปลื้มปีติยิน
ของคนไทยทั้งประเทศ เมื่อพระราชกุมารพระองค์หนึ่ง
เสด็จพระราชสมภพภายใต้พระมหาเศวตฉัตร

majesty
ทรงศึกษาต่อต่างประเทศ
majesty

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงตระหนักมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ถึงพระราชภารกิจ
อันยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะต้องรับสืบทอดต่อจาก
สมเด็จพระบรมชนกนาถ ดังปรากฏในพระราชดำรัสอำลา
ประชาชนชาวไทยผ่านทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
ครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๙
ขณะพระชนมายุ ๑๔ พรรษา

majesty
ทรงเข้ารับราชการ
majesty

เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาทหารดันทรูน
กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในเวลานั้น)
ทรงเข้ารับราชการเป็น นายทหารประจำกรมข่าวทหารบก
กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๘
วันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ ทรงดำรงตำแหน่ง
รองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์

majesty
ธ ตามรอยบาทบรมราชบิดา
majesty

ตลอดระยะเวลานับแต่ยังทรงพระเยาว์ตราบจนปัจจุบัน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงเจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์
และยังทรงยึดมั่นในพระปฏิญญาทรงพระวิริยอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
โดยมิได้ทรงย่อท้อแต่ประการใด

majesty
ทศมราช บรมราชจักรีวงศ์
majesty

ในวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ได้มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์
เป็นรัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี

majesty image majesty image
majesty image majesty image
majesty

พระราชกรณียกิจ

majesty

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ ทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

majesty

โครงการพัฒนา
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

majesty

ด้วยพระวิสัยทัศน์ และสายพระเนตรที่ยาวไกล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของพสกนิกร การสาธารณสุข การศึกษา การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงของชาติ

วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ

majesty

เกร็ดความรู้เรื่อง
พระราชพิธี

majesty

ด้วยพระวิสัยทัศน์ และสายพระเนตรที่ยาวไกล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกร การสาธารณสุข การศึกษา การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงของชาติ