majesty

เกร็ดความรู้เรื่องพระราชพิธี

“เบญจสุทธคงคา” (แม่น้ำทั้ง 5)
อันเป็นแหล่งน้ำที่ตักมาเพื่อพิธีรดน้ำอัน
ศักดิ์สิทธิ์ หรือ “น้ำสรงพระมูรธาภิเษก”


1. แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
2. แม่น้ำเพชรบุรี ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
3. แม่น้ำกลอง สระโกสินารายณ์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
4. แม่น้ำป่าสัก บ้านท่าทราย หมูที่ 6 อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
5. แม่น้ำราชบุรี แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ คลองดาวดึงส์ สามแยกหน้าวัดดาวดึงส์ อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 6. สระ 4 สระ สระเกษ สระแก้ว สระคงคา สระยมนา จังหวัดสุพรรณบุรี

majesty image
majesty image

สถานที่สำคัญในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก


1. วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
เป็นที่เสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานครและ 70 จังหวัดทั่วประเทศ
2. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เป็นที่จารึกพระสุพรรณบัฏและแกะพระราชลัญจกรในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
3. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เพื่อเสด็จกราบถวายบังคมและสดัปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐสมเด็จพระบรมราชบุพการี
4. หมู่พระมหามณเฑียร
เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
5. พระที่นั่งไพศาลทักษิน
เป็นสถานที่บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2362 และเชิญพระสุพรรณบัฏ
ดวงพระราชสมภพ และพระราชสัญกรวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
6. พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
เป็นที่นั่งประดิษฐานเครื่องราชกกุธภัณฑ์ พระแสง และเครื่องราชูปโภค
7. พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์
สำหรับพระมหากษัตริย์ เสด็จขึ้นประทับน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
8. พระที่นั่งภัทรบิฐ
ที่ทรงรับการถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ พระแสงอัษฎาวุธ เครื่องราชูปโภค และราชสมบัติ
9. พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน
ที่ประดิษฐานพระที่นั่งพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
10. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
11. วัดบวรนิเวศวิหาร
12. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

รวมหนังสือเกร็ดความรู้เรื่องราชพิธี
majesty image

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กระทรวงวัฒนธรรม
จัดพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐


ฉบับภาษาไทยฉบับภาษาอังกฤษ


majesty image

ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม


majesty image

ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กระทรวงวัฒนธรรม
จัดพิมพ์ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒