majesty

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์


media

วีดิทัศน์ ๑

วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

media

วีดิทัศน์ ๒

วิดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา
ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา"
ตอนที่ ๑ น้ำ คือ ชีวิตแผ่นดิน

media

วีดิทัศน์ ๓

วิดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา
ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา"
ตอนที่ ๒ พิทักษ์ป่าพัฒนาสินสายน้ำ

media

วีดิทัศน์ ๔

วิดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา
ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา"
ตอนที่ ๓ พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง

media

วีดิทัศน์ ๕

วิดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา
ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา"
ตอนที่ ๔ เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต

media

วีดิทัศน์ ๖

วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
"ทศมราชา แตกหน่อ ต่อยอด"
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ตอน