เกี่ยวกับเรา

Board of Directors,

the Royal Initiative Discovery Institute

Chairman นายกฤษฎา บุญราช

Vice Chairman นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

Vice Chairman นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

รองประธานกรรมการ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ

กรรมการ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

Board Member นายวิรไท สันติประภพ

Board Memberนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

Board Member ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Board Memberปลัดกระทรวงมหาดไทย

Board Memberปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Board Member ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Board Member ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Board Memberผู้บัญชาการทหารบก

Board Memberเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Board Memberเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Board Member ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

Board Member นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

Board Member นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

Board Member นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

Board Member นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

Board Member and Secretaryผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

Nan

Nan

Udon Thani

Udon Thani

Kalasin

Kalasin

Phetchaburi

Phetchaburi

Uthai Thani

Uthai Thani

Khon Kaen

Khon Kaen

3 southern
border provinces

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 northern
border provinces

3 จังหวัดชายแดนเหนือ