เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ประธานกรรมการ นายกฤษฎา บุญราช

รองประธานกรรมการ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รองประธานกรรมการ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

รองประธานกรรมการ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ

กรรมการ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

กรรมการ นายวิรไท สันติประภพ

กรรมการ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

กรรมการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรรมการ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการ ผู้บัญชาการทหารบก

กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กรรมการ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กรรมการ ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

กรรมการ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

กรรมการ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

กรรมการ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

กรรมการ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
แห่งประเทศไทย

กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ