ความรู้เกี่ยวกับน้ำ

คลังความรู้เกี่ยวกับน้ำ ตามแนวพระราชดำริที่น้อมนำมา
ปรับใช้แก้ปัญหา

โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย แนวพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ

โครงการบรรเทาน้ำเน่าเสีย แนวพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ

การอนุรักษ์พัฒนาแหล่งน้ำ โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากแต่เดิมพื้นที่มีความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นเขตอับฝน ต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ภูเขามีสภาพเป็นภูเขาหัวโล้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริว่า "ให้จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนการปลูกป่าและการเพาะปลูกพืช"

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ