ขอนแก่น

โครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

พื้นที่ต้นแบบ : ขอนแก่น

“บูรณาการทุกภาค สร้างโอกาสชุมชน”

สร้างโอกาสให้ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” มาใช้ ตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จากเดิม 2,476 ไร่ เป็น 9,401 ไร่ (3.8 เท่า) พร้อมกับร่วมกับหน่วยราชการส่งเสริมระบบกระจายน้ำในแปลงเกษตร (ระบบน้ำหยด) และระบบกักเก็บน้ำในแปลงเกษตร พัฒนาอาชีพการเกษตรสมัยใหม่ ส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่มีตลาดรองรับ และพัฒนากลุ่มการผลิตเพื่อรองรับการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมที่บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ให้นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ของเกษตรกรในอนาคต ในรูปแบบกลุ่มอาชีพ กองทุน และธนาคารชุมชนที่สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ถาง

ขอนแก่น

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ