เพชรบุรี

แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ บ้านโป่งลึก บางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

พื้นที่ต้นแบบ : เพชรบุรี

“ขจัดขัดแย้ง แปลงสู่พอเพียง”

ชาวปกากะญอนับพันในหมู่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ใจกลางป่าแก่งกระจาน ดำรงชีวิตอย่างอดอยากและยากลำบาก ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานทุกอย่าง ทั้งที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร อาหาร ยารักษาโรคและอาชีพเลี้ยงชีวิต การอยู่สูงกว่าแม่น้ำเพชรบุรีถึง 50 เมตร ทำให้ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการ เกษตร ส่วนหนึ่งเสียสิทธิการเป็นพลเมืองไทย สถานการณ์ในพื้นที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง ทั้งคนกับคน คนกับป่า และคนกับสัตว์ป่า

การพัฒนาเริ่มต้นด้วยการพัฒนาระบบน้ำ และปัจจัยการผลิตพื้นฐานให้เพียงพอต่อการเพาะ ปลูก มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก และคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้ง ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คนกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

เพชรบุรี

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ