ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

อาคาร RCP ชั้น 2 โซน A เลขที่ 101 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถ.รัชดาภิเษก แขวง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2611-5000


โทรสาร0-2611-5022


อีเมล์ info@pidthong.org


เว็บไซต์ www.pidthong.org

ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 02-611-5005, 02-611-5016

ฝ่ายบริหารสำนักงาน 02-611-5007

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา 02-611-5008, 02-611-5012

ฝ่ายจัดการความรู้ 02-611-5006, 02-611-5099

ฝ่ายสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์ 02-611-5009, 02-611-5010, 02-611-5045

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกรายละเอียดบังคับระบุ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ