เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

  • ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานกรรมการ

  • ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองประธานกรรมการ

  • รศ. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ

  • ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการ

  • นายกฤษฎา บุญราชกรรมการ

  • นายมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการ

  • นายเอนก บัวนาเมือง กรรมการ

  • รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการและเหรัญญิก

  • นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลากรรมการ

  • นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ กรรมการและเลขาธิการ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ