นโยบายการใช้ Cookies

http://www.pidthong.org/

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นเจ้าของ www.pidthong.org (“Platform”) เมื่อท่านสมัครบัญชีใช้งานของ Platform ท่านจะถือว่ามีเป็น ผู้ใช้บริการของ Platform (“ผู้ใช้บริการ”) ทั้งนี้ ใน การให้บริการ Platform มูลนิธิฯ มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงมีจุดประสงค์ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่มูลนิธิฯ จะดำเนินการให้ผู้ใช้บริการ ในฐานะผู้ใช้บริการรับทราบ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับ Platform เท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับแอปพลิเคชั่น และบริการ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ Platform ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก ซึ่งมูลนิธิฯ ไม่มีอำนาจ ควบคุม และเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลง และศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ การใช้แอปพลิเคชั่น บริการ หรือเว็บไซต์ดังกล่าวแยกต่างหาก

หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงตามเงื่อนไขของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ มูลนิธิฯ สงวนสิทธิที่จะห้าม หรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้​ Platform ได้เนื่องจากการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้ มีความผลจำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่การให้บริการของ มูลนิธิฯ แก่ ผู้ใช้บริการโดยตรง ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้ Platform อยู่ ผู้ใช้บริการดังกล่าว จะถือว่า ยอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ

ทางมูลนิธิฯ อาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆของ Platform ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึง การเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่าน Platform โดยนโยบาย นั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้ เมื่อมูลนิธิฯได้ประกาศผ่าน Platform

Cookies ที่มูลนิธิฯ ใช้ในการให้บริการ Platform

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การ ใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิ ภาพในการทำงานให้บริการของ Platform แก่ผู้ใช้บริการ มูลนิธิฯมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประ เภทเพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป ดังที่ระบุต่อไปนี้

  1. Functionality Cookies: ใช้ในการจดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือก หรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการ เฉพาะบุคคล ให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้น ตามการตั้งค่าต่างที่เลือกไว้
  2. Advertising Cookies: ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชมและรวมถึง ลักษณะการใช้ Platform ของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอสินค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ และใช้ เพื่อการประเมินประสิทธิผลของการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Platform
  3. Strictly Necessary Cookies: เป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของ Platform และการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย

แม้ว่าการใช้คุกกี้จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานของ Platform แก่ผู้ใช้บริการ แต่หากผู้ใช้บริการต้องการ ผู้ใช้บริการสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตน เองได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประ สิทธิภาพในการทำงานให้บริการของ Platform ได้ในบางส่วนตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้สำหรับแต่ละ ประเภทของคุกกี้ดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดมูลนิธิฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล
ชื่อ: มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
สถานที่ติดต่อ: อาคาร RCP ชั้น 2 โซน A เลขที่ 101 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถ.รัชดาภิเษก แขวง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ช่องทางการติดต่อ: 0-2611-5000
อีเมล: info@pidthong.org

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ