เกี่ยวกับเรา

คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ประธานอนุกรรมการ นายเอนก บัวนาเมือง

อนุกรรมการ นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย

อนุกรรมการ นายอนุวัฒน์ จงยินดี

เลขานุการนางสาวศุจิภา สุธรรมชัย

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ