ประกาศ กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ


        ด้วยคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มีมติในการประชุมสามัญ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ   สืบสานแนวพระราชดำริ และอนุมัติอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) การควบคุม การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพิ่มมูลค่าของงาน ตลอดจนเกิดความโปร่งใส นั้น

คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน จึงขอประกาศกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ คำนิยาม วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมาตรฐานจริยธรรมการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายใน(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน

Attachment : Click file

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ