“บ้านเวียงแก้ว” พลังความสามัคคีเพื่อพึ่งพาตนเอง

บ้านเวียงแก้ว ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อีกหนึ่งหมู่บ้านขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ พื้นที่ชายแดนภาคเหนือ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน เป็นพื้นที่การพัฒนาตามแผนเบ็ดเสร็จฯ นำหลักการพัฒนาทางเลือก และหลักการในพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาโครงการร้อยใจรักษ์ ยึดหลัก “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเอง” 

ปี 2562 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เริ่มนำแนวทาง การพัฒนาทางเลือก ขยายผลโครงการร้อยรักษ์ ไปพัฒนาในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยาและแม่ฮ่องสอน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการใช้กลไกของอาสาพัฒนาทาง เลือก Alternative Development ให้คนในพื้นที่ที่มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง รวมตัวเป็นทีมงานเฉพาะกิจที่มาจากทั้งผู้นำชุมชน ข้าราชการ ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ และชาวบ้านที่ต้องการแก้ไขปัญหาในชุมชน

ผลจากการดำเนินโครงการ ชาวชุมชนบ้านเวียงแก้วได้หารือร่วมกันส่งเสริม "อาชีพเลี้ยงไก่ไข่ " เพื่อสร้างรายได้ในหมู่บ้าน จากพื้นฐานที่มีชาวบ้านเลี้ยงไก่อยู่แล้วมาพัฒนาต่อยอดรวมกลุ่มคนที่สนใจ ตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ มีการสนับสนุนเงินทุนจัดตั้งส่วนหนึ่ง พร้อมกับเสริมองค์ความรู้การเลี้ยงจากผู้ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ 

นางรัฐรดา  คร้ามกลาง นักพัฒนาทางเลือก หรือ AD2

นางรัฐรดา  คร้ามกลาง เป็นหนึ่งในนักพัฒนาทางเลือก หรือ AD2 ( Alternative Development) ของพื้นที่กล่าวถึง แนวคิดการเลี้ยงไก่ไข่ของคนในพื้นที่ว่า ส่วนตัวนางรัฐรดาก็ได้เลี้ยงเพื่อจำหน่ายอยู่แล้ว เลยนำองค์ความรู้มาส่งเสริมให้กับคนในบ้านเวียงแก้ว ทั้งเรื่องการทำโรงเรือนเลี้ยงไก่ การเก็บไข่ การให้คำแนะนำต่างๆ จนถึงการดูแลไก่ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

นางกุลพัชร  จันทะรส นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.ศรีดอนมูล ทำหน้าที่เป็น AD1 กล่าวเสริมว่า ชุมชนบ้านเวียงแก้ว เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและมีความสามัคคี แค่เพียงเสริมองค์ความรู้ และแนะแนวทางที่ถูกต้อง พร้อมประสานเชื่อมโยงสิ่งที่ต้องการให้ชุมชน เพียงเท่านี้กลุ่มก็สามารถต่อยอดสิ่งต่างๆที่ได้รับและก้าวหน้าได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคง 

กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่มีนายดวงจันทร์ ปัญยาเสน เป็นประธานกลุ่มไก่ไข่ ร้อยใจรักษ์บ้านเวียงแก้ว เขากล่าวว่า ทางชุมชนได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการฯจำนวน 250,000 บาท ด้วยความสามัคคี และความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ทำให้มีการระดมกำลังสมาชิกกลุ่มไก่ไข่เป็นแรงงานก่อสร้างโรงเรือนฯทางองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.ศรีดอนมูล และวัดเวียงแก้วก็ช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง รวมถึง ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ทำให้โรงเรือนไก่ไขสำเร็จลุล่วงไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

“กฎกติกาของกลุ่มคือ ทุกวันจะจัดเวรในการเก็บไข่ไก่เพื่อนำไปขาย สมาชิกที่มีเวรเก็บไข่ จะได้รับผลตอบแทนโดยการซื้อไข่ได้ 2 แผงในราคาต้นทุน คือแผงละ 60 บาท โดยไข่ที่ขายในท้องตลาดจะอยู่ที่แผงละ 100 บาท เท่ากับว่า สมาชิกจะประหยัดค่าไข่ไก่ไป 80 บาท ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารในครัวเรือนให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดี”

ปัจจุบันกลุ่มไก่ไข่บ้านเวียงแก้ว มีสมาชิก 22 ราย ผลัดกันดูแล ไก่ไข่ 1,500 ตัว เก็บไข่ส่งขายให้พ่อค้า ในพื้นที่ราคาแผงละ 100 บาทแบบคละไซส์ ขายดีเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ เพราะเป็นไข่ไก่มีคุณภาพ สด ใหม่ แบบวันต่อวัน มีเท่าไรพ่อค้าในพื้นที่เหมาหมด ด้วยความสามัคคี การซื่อสัตย์ รวมถึงการวางแผนกลุ่ม และปฏิบัติตามกฎของกลุ่มอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ วันนี้ “กลุ่มไก่ไข่ ร้อยใจรักษ์บ้านเวียงแก้ว” ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน

บ้านเวียงแก้ว ยังเป็นหนึ่งในชุมชนที่ดำเนินตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาลโดยการลดรายจ่ายครัวเรือน สร้างรายได้ ขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ  สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพและลดภาวการณ์ว่างงานจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม รวมถึงเป็นการสร้างจุดการเรียนรู้ ด้านปศุสัตว์ ให้กับพื้นที่ขยายผลโครงการหมู่บ้านเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือแบบ เบ็ดเสร็จโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

นายปฐมภพ คำหล้าทราย ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงแก้วกล่าวว่า บ้านเวียงแก้วเป็นพื้นที่ติดชายแดนอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เลยทำให้เป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดบ้าง แต่สิ่งสำคัญที่ชุมชนต้องการแก้ไขคือการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่ค่อนข้างสูง เลยมีแนวคิดอยากจะเลี้ยงไก่ไข่เพื่อบริโภคและจำหน่ายทั้งในและนอกพื้นที่ ทั้งยังช่วยสร้างรายได้ เพื่อคนในชุมชนไม่ต้องไปยังต่างจังหวัดหรือประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทำงานหาเงินเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ