ครูภูมิปัญญา

บุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาในแต่ละเรื่อง สร้างสรรค์และสืบสานภูมิปัญญามาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับ ในสังคมและชุมชน ทำหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้คนที่สนใจรุ่นต่อรุ่น

นายเพชร อนันต์ หมอดินบ้านห้วยธนู: หมอดิน ซึ่งมีความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การสังเกตดินโดยดูคุณสมบัติทางกายภาพ วิธีเก็บตัวอย่างดิน และทำปุ๋ยหมักจากหญ้าใจสวะ อดีต "นายเพชร อนันต์" เคยทำเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพด ปลูกข้าวไร่ เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเหมือนคนอื

นายเทียม ประโยตัง : เทคนิคการเพาะเห็ดฟางแบบกองดิน องค์ความรู้ : เทคนิคการเพาะเห็ดฟางแบบกองดิน "นายฮ้อย" อาชีพเก่าแก่แต่โบราณ ที่ปรากฎอยู่ในเรื่องเล่าตลอดจนนวนิยายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนอีสาน เรื่องราวของกลุ่มชายฉกรรจ์ที่มีอาชีพค้าวัว ค้าควาย ต้องผ่านด่านทดสอบมากมายเมื่อต้อนควายไปขายยังที

นายคำภู หมีกุล : น้ำหมักชีวภาพ องค์ความรู้ : น้ำหมักชีวภาพ คำภู หมีกุล หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านโคกล่าม แสงอร่าม มีหน้าที่สำคัญที่เขามุ่งมั่นทำด้วยจิตอาสา ไม่ได้มีค่าจ้าง ค่าแรง นั่นคือ หน้าที่ "หมอดิน" ทุกครั้งที่ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องคุณภาพของดิน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม เขาจะทำหน

นายบุญธรรม เสนาอุดร : น้ำหมักสูตรขี้ค้างคาว องค์ความรู้ : น้ำหมักสูตรขี้ค้างคาว ครอบครัวเสนาอุดร เป็นอีกครอบครัวที่ผ่านความลำบาก ทุกข์ยาก แต่เมื่อมีโครงการปิดทองหลังพระฯ เข้ามาในพื้นที่บ้านโคกล่าม แสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ชีวิตก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ

นายบุญมาก สิงห์คำป้อง ต้นแบบเกษตรตัวอย่างของชุมชน โคกล่าม แสงอร่าม บุญมาก เป็นชาวบ้านโคกล่าม แสงอร่าม ที่มีพื้นที่แปลงนาติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายฯ ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี แต่ในอดีตนั้นไม่สามารถนำน้ำมาใช้ได้ จนกระทั่งโครงการปิดทองหลังพระฯ เข้ามาทำโครงการฯ บุญมากจึง

นายสมัย มะแพน องค์ความรู้ด้านการเกษตร : น้ำหมักยูเรียมนุษย์ พ่อสมัย มะแพน นอกจากเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ชี้ทิศทางและวางหลักคิดของบ้านโคกล่าม แสงอร่าม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานีแล้ว พ่อสมัยยังมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลายและหนึ่งในองค์ความรู้ คือ การทำปุ๋ยยูเรียจากปัสส

นายกรวิชญ์ บุญประเสริฐ ธนาคารปูม้า คล้ายกับการฝากเงิน - ถอนเงินของธนาคารพาณิชย์ เพียงแต่เปลี่ยนมาเป็นการรับฝากแม่ปูแทนเงิน ส่วนดอกเบี้ยก็คือลูกปูที่ปล่อยลงทะเลเพื่อให้เติบใหญ่แล้วจับขึ้นมาขายเป็นรายได้ของชาวประมง วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธนาคารปูม้าเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรชายฝั่งเ

นายกรวิชญ์ บุญประเสริฐ เมื่อก่อนทรัพยากรทางธรรมชาติของป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์มาก แต่เมื่อมีการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนมากเกินไปโดยไม่ดูแลรักษา เช่น การตัดไม้ไปทำถ่าน การขยายพื้นที่นากุ้ง ผลที่ตามมาคือระบบนิเวศขาดความสมดุล ขาดแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ อาชีพการทำประมงพื้นบ้านรายได้ต่

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ