อุดรธานี

โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ฯ จังหวัดอุดรธานี

พื้นที่ต้นแบบ : อุดรธานี

“ขยันอดทน สร้างคน สร้างงาน”

อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ กลับไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้ เนื่องจากไม่มีระบบส่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ราษฎรจึงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ผลผลิตข้าวไม่ดีเท่าที่ควร ไม่มีรายได้จากการทำเกษตรทั้งก่อนและหลังนา ทำให้มีปัญหาหนี้สินและแรงงานภาคเกษตรต้องเคลื่อนย้ายออกไปรับจ้างในต่างประเทศจำนวนมาก

ปิดทองหลังพระฯ เริ่มการพัฒนาเมื่อชาวบ้านมีความพร้อมลงมือพัฒนาด้วยตัวเอง ด้วยการพัฒนาระบบน้ำ และปัจจัยการผลิตพื้นฐาน สามารถเพิ่มพื้นที่การเกษตรจาก 800 ไร่เป็น 1,850 ไร่ ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจาก 350 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 600 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ชุมชนเป็นเจ้าของ บริหารจัดการกันเอง และเป็นหนึ่งในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต

อุดรธานี

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ