3 จังหวัดชายแดนเหนือ

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 3 จังหวัดชายแดนเหนือ (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา)

พื้นที่ต้นแบบ : 3 จังหวัดชายแดนเหนือ (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา)

“พึ่งศาสตร์พระราชา พัฒนาทางเลือก”

จากโครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติด บริเวณชายแดนภาคเหนือ ซึ่งขยายผลจากโครงการร้อยใจรักษ์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เพื่อพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติด มาสู่การพัฒนาทางเลือกด้วยศาสตร์พระราชาในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่อง สอน และพะเยา จากนั้นในปี 2563 จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา ขอให้ปิดทองหลังพระฯ ดำเนินโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (พชร.) เพื่อสร้างต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันและพึ่งพาตน เองได้อย่างยั่งยืน

3 จังหวัดชายแดนเหนือ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ