ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

แนวพระราชดำริที่พระราชทานในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรื่องใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดคือ การแก้ไขปัญหาขยะ และน้ำเสีย ที่นับวันจะก่อตัวและทวีความรุนแรงมากขึ้น

พระราชดำริเรื่อง "สิ่งแวดล้อม" การนำแนวทางการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นการดำรงชีวิตอยู่ อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ