3 จังหวัดชายแดนใต้

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ

พื้นที่ต้นแบบ : 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี)

“เพิ่มศักยภาพ เสริมความมั่นคง”

การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ แก้ไขปัญหาความยากจน ลดเงื่อนไขทางสังคมจิตวิทยา และแก้ไขปัญหาในมิติความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การทำงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ปิดทองหลังพระฯ เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในพื้นที่เป็นหัวใจสำคัญ และ “พาทำ” หรือทำให้ดู ทำร่วมกัน หรือปล่อยให้ทำเองในแบบของพี่เลี้ยง ภายใต้เงื่อนไขการทำงานตามฤดูกาลของพื้นที่กับการปฏิบัติตามหลักศาสนกิจและช่วงเดือนเทศกาล ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค ส่ง เสริมการเกษตรที่เน้นการบริหารจัดการในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด งานปศุสัตว์ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี ลดเงื่อนไขทางสังคมจิตวิทยา

3 จังหวัดชายแดนใต้

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ