น่าน

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ ฯ จังหวัดน่าน

พื้นที่ต้นแบบ : น่าน

“พึ่งตน พึ่งป่า รักษ์เจ้าพระยา”

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เริ่มต้นแปรแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติ ด้วยโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ พื้นที่แรก เพราะความสำคัญเชิงภูมิศาสตร์ ที่เป็นต้นน้ำน่าน (ร้อยละ 45 ของแม่น้ำเจ้าพระยา) ขณะที่น่านต้องเผชิญกับปัญหา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อมรุนแรงต่อเนื่องมาหลายปี

ปิดทองหลังพระฯ น้อมนำหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวปฏิบัติในทุกขั้นตอน และขับเคลื่อนงานพัฒนา โดยเน้นการมีส่วนร่วมและความต้องการของ คนในชุมชน เริ่มด้วยการพัฒนาระบบน้ำ ปรับปรุงปัจจัยการผลิตพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อพัฒนาตนเอง ให้ยั่งยืน

น่าน

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ