ภาคีสืบสานแนวพระราชดำริ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

+ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

+ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

+ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

+ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กองบัญชาการกองทัพบก

+ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

+ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

+ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

+ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

+ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ