กาฬสินธุ์

โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์

พื้นที่ต้นแบบ : กาฬสินธุ์

“ร่วมกันแข็งขัน เสกสรรแก้มลิง”

“หนองเลิงเปือย” แหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร 42,958 ไร่ และใช้ในการอุปโภคบริโภคของราษฎร 53 หมู่บ้าน 4 ตำบล 2 อำเภอ (ร่องคำและกมลาไสย) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อเกิดการตื้นเขินจนทำให้เก็บกักน้ำได้ลดลงเหลือเพียง 1.064 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 3.5 ล้าน ลบ.ม. เมื่อถึงฤดูฝน น้ำก็จะท่วมซ้ำซาก แต่ฤดูแล้งก็ขาดแคลนน้ำ ความเดือดร้อนยิ่งรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ

ปิดทองหลังพระฯ จึงประสานกับอีก 7 หน่วยงาน บูรณาการร่วมกันพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย ด้วยการขุดลอกเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำแก้มลิงหนองเลิงเปือย เพิ่มเป็น 6.48 ล้าน ลบ.ม. ถมคันดินป้องกันน้ำท่วม และเสริมประสิทธิภาพระบบการกระจายน้ำ ปรับปรุงดิน พัฒนาการเกษตรที่สอดคล้องกับปริมาณน้ำและเหมาะสมกับพื้นที่ ส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรหนองเลิงเปือย

กาฬสินธุ์

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ