ประกาศ กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

        ด้วยคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มีมติในการประชุมสามัญ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริและอนุมัติอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) การควบคุม การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และเพิ่มมูลค่าของงาน ตลอดจนเกิดความโปร่งใส นั้น
คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการสถาบันฯ คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยงานในสังกัดของมูลนิธิฯ และสถาบันฯ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน 

Attachment : Click file

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ