SCROLL DOWN

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับ 22 จังหวัด เพื่อสร้างประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน

ปิดทองหลังพระฯ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และราษฎรในพื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

ผลงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก หนุนชุมสร้างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ติดตามโครงการต่อยอด กำปังโมเดล ต้นแบบการบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการน้ำและเกษตรทฤษฎีใหม่

ข่าวปิดทอง ฉบับที่ 8 สาระเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน

ปิดทองหลังพระฯ เสริมความมั่นคงชายแดนภาคใต้ หนุนเกษตรกรพัฒนาคุณภาพทุเรียนเพื่อความยั่งยืน

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ช่วยชาวสวนทุเรียนชายแดนใต้ ปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มมูลค่า รายได้เพิ่มเท่าตัว

ข่าวปิดทอง ฉบับที่ 7 สาระเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ต้นแบบบรรเทาภัยแล้งที่โคราช

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ รวมพลังชาวสวนทุเรียน 3 จังหวัด เปิดบ้าน โชว์กระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพ พร้อมกับแสวงหาพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันผลักดันทุเรียนใต้สู่สากลด้วยความมั่นใจในคุณภาพ

ข่าวปิดทอง ฉบับที่ 6 สาระเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน

สถาบันปิดทองหลังพระฯ เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชุมชนบ้านหม้อ ลดวิกฤติ เพิ่มโอกาส พัฒนาระบบน้ำเพิ่มรายได้ขยายผลผลิต 1 ใน 82 พื้นที่ของโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ จ.ขอนแก่น

ข่าวปิดทอง ฉบับที่ 5 สาระเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน

มหกรรมเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง อนุรักษ์พืชพื้นถิ่นเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ณ ไร่อุ๊ยกื๋อ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่นระหว่างเกษตรกร

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับ 22 จังหวัด

ปิดทองหลังพระฯ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และราษฎรในพื้นที่

ผลงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ติดตามโครงการต่อยอด กำปังโมเดล

ข่าวปิดทอง ฉบับที่ 8

ปิดทองหลังพระฯ เสริมความมั่นคงชายแดนภาคใต้

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ช่วยชาวสวนทุเรียนชายแดนใต้

ข่าวปิดทอง ฉบับที่ 7

สถาบันปิดทองหลังพระฯ ทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ รวมพลังชาวสวนทุเรียน 3 จังหวัด

ข่าวปิดทอง ฉบับที่ 6

สถาบันปิดทองหลังพระฯ เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล

ชุมชนบ้านหม้อ ลดวิกฤติ เพิ่มโอกาส พัฒนาระบบน้ำเพิ่มรายได้ขยายผลผลิต

ข่าวปิดทอง ฉบับที่ 5

มหกรรมเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง อนุรักษ์พืชพื้นถิ่นเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

News & Articles

E-Learning

OurKnowledge

Video

Nan

Nan

Udon Thani

Udon Thani

Kalasin

Kalasin

Phetchaburi

Phetchaburi

Uthai Thani

Uthai Thani

Khon Kaen

Khon Kaen

3 southern
border provinces

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 northern
border provinces

3 จังหวัดชายแดนเหนือ