พัฒนาความร่วมมือ ก้าวสู่ความสำเร็จ

เกษตรกรบ้านผือยิ้มได้ หลังพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รวมกลุ่มปลูกผักทำเกษตรผสมผสาน ต่อยอดอาชีพหลังมีน้ำ สร้างรายได้ตลอดปี

นายธงชัย ใจกว้าง ประธานโครงการพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เล่าว่า เดิมทีพื้นที่ท้ายน้ำหมู่บ้าน ขนาด 4 ไร่ 2 งาน ให้ชาวบ้านมาปลูกข้าว ทำสวน ปลูกผักขายเลี้ยงครอบครัว แต่ด้วยหมู่บ้านยังขาดความพร้อมด้านระบบส่งน้ำ ชาวบ้านยังยากลำบากต้องเดินทางไปตักน้ำและใช้บัวรดน้ำในการรดผัก ทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างที่ควร

กระทั่งปี พ.ศ. 2564 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่ มีความเห็นตรงกันในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ และถังเก็บน้ำบนหอสูง พร้อมต่อยอดอาชีพเกษตรหลังมีน้ำ ที่บ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภายใต้โครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ 

ระยะเวลาเพียง 3 เดือน หลังจากชาวบ้านได้ร่วมแรง ร่วมใจ ดำเนินการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์และสร้างถังเก็บน้ำบนหอสูงแล้วเสร็จ ชาวบ้านมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรอย่างไม่ขาดแคลน ชาวบ้านจึงรวมกลุ่มกันทำเกษตรผสมผสานและปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน

กระบวนการดำเนินงานติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ ที่ บ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น จะเป็นอย่างไร? ติดตามรับชมกันได้เลยครับ

พัฒนาความร่วมมือ ก้าวสู่ความสำเร็จ

เกษตรกรบ้านผือยิ้มได้ หลังพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รวมกลุ่มปลูกผักทำเกษตรผสมผสาน ต่อยอดอาชีพหลังมีน้ำ สร้างรายได้ตลอดปี

นายธงชัย ใจกว้าง ประธานโครงการพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เล่าว่า เดิมทีพื้นที่ท้ายน้ำหมู่บ้าน ขนาด 4 ไร่ 2 งาน ให้ชาวบ้านมาปลูกข้าว ทำสวน ปลูกผักขายเลี้ยงครอบครัว แต่ด้วยหมู่บ้านยังขาดความพร้อมด้านระบบส่งน้ำ ชาวบ้านยังยากลำบากต้องเดินทางไปตักน้ำและใช้บัวรดน้ำในการรดผัก ทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างที่ควร

กระทั่งปี พ.ศ. 2564 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่ มีความเห็นตรงกันในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ และถังเก็บน้ำบนหอสูง พร้อมต่อยอดอาชีพเกษตรหลังมีน้ำ ที่บ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภายใต้โครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ 

ระยะเวลาเพียง 3 เดือน หลังจากชาวบ้านได้ร่วมแรง ร่วมใจ ดำเนินการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์และสร้างถังเก็บน้ำบนหอสูงแล้วเสร็จ ชาวบ้านมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรอย่างไม่ขาดแคลน ชาวบ้านจึงรวมกลุ่มกันทำเกษตรผสมผสานและปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน

กระบวนการดำเนินงานติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ ที่ บ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น จะเป็นอย่างไร? ติดตามรับชมกันได้เลยครับ

วีดีโอ

Nan

Nan

Udon Thani

Udon Thani

Kalasin

Kalasin

Phetchaburi

Phetchaburi

Uthai Thani

Uthai Thani

Khon Kaen

Khon Kaen

3 southern
border provinces

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 northern
border provinces

3 จังหวัดชายแดนเหนือ