โครงการปิดทองหลังพระ น่าน

โครงการปิดทองหลังพระ น่าน


by ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ

7:57 Min.

ชุมชนและบุคคลต้นแบบ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ