มูลนิธิรากแก้วสานต่อนโยบายรัฐฯ จับมือมหาวิทยาลัยขยายผลภาคการศึกษาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯพอเพียง

วันที่ 15 กันยายน 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ – มูลนิธิรากแก้วจัดงานมหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๒ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี

จากการที่รัฐบาลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ และให้ความสำคัญกับสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยนำองค์ความรู้ในสถาบันการศึกษามาสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตัวเองได้ มูลนิธิรากแก้ว ซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาในการทำงานพัฒนาชุมชนกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศมานานกว่า ๑๐ ปี และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยมีมหาวิทยาลัยนำร่องจำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานในพิธีกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการน้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีมูลนิธิรากแก้วทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยได้มากยิ่งขึ้น ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิรากแก้ว กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้สถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิฯ ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผล และจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๒ เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาอย่างเป็นทางการร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษาได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนและได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมเสวนาถึงบทบาทของแต่ละหน่วยงานในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินโครงการร่วมกันอย่างบูรณาการ และแนวปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ทั้งนี้ มูลนิธิรากแก้วได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคธุรกิจและเอกชน และสถาบันการศึกษาเครือข่ายจากทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และการสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดการขยายผลในวงกว้างต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ มูลนิธิรากแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 02 611 5000 ต่อ 5124 หรือ www.facebook.com/Rakkaewfoundation

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ