ปิดทองฯร่วมกรมการปกครองอบรมแผนพัฒนาหมู่บ้าน

หนุนชุมชนนำเสนอทางแก้ปัญหายาเสพติดพื้นที่ชายแดนเหนือ "ด้านการพัฒนาทางเลือกและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด"

ปิดทองฯร่วมกรมการปกครอง หน่วยงานระดับจังหวัดพื้นที่ 4 ชายแดนภาคเหนือ พร้อมเดินหน้าขยายผลจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ต่อเนื่องแผนแก้ปัญหายาเสพติดพื้นที่ชายแดนเหนือปี 2565 หลังผ่านการอบรมฯ ครบ 113 หมู่บ้านประสานงานผู้นำชุมชนร่วม จัดทำ ทบทวน แผนงานให้สอดคล้อง One Plan ของมหาดไทย ก่อนบูรณาการ เชื่อมประสานแผนในแต่ละระดับต่อไป

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการเปิดอบรมและร่วมบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมเน้นหนักการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 จำนวน 40 หมู่บ้าน จำนวน 177 คน จากพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา

ตามเป้าหมายการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน การอบรมต้องดำเนินการทั้งหมด 113 หมู่บ้าน แผนระยะที่ 3 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 แล้วเสร็จจำนวน 52 หมู่บ้าน คงเหลือต้องดำเนินการอีก 61 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 40 หมู่บ้านในครั้ง 1 และครั้งที่ 2 อีก 21 หมู่บ้าน ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ที่จังหวัดพะเยา มีผู้เข้ารับการอบรมอีก 100 คน

โครงการฝึกอบรมฯเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. 2562 – 2580 วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ โดยบูรณาการมาตรการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางศาสตร์พระราชา การพัฒนาศักยภาพของคนในหมู่บ้านและชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไปได้ด้วยตนเอง

แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการ โดยกรมการปกครอง ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับทางจังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย มีผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการฯ ปลัดจังหวัดเข้าร่วมโครงการ โดยนายจำเริญ ยุติธรรมสกุลรองผู้อำนวยการสถาบันฯ นายปิติธรรม ฐิติมนตรี ที่ปรึกษาสถาบันฯ ร่วมบรรยายพิเศษ กับนายโสภณ แท่งเพ็ชร์ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ/ร.ทปษ. และนายธรรมรงค์ ใจสมคม รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง

เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอประจำตำบล พัฒนากรประจำตำบล ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ปลัด อปท./นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักพัฒนาทางเลือก (AD1-2) ในฐานะพี่เลี้ยงการขยายผลฯ แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการ โดยกรมการปกครอง ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับทางจังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย มีผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการฯ ปลัดจังหวัดเข้าร่วมโครงการ โดยนายจำเริญ ยุติธรรมสกุลรองผู้อำนวยการสถาบันฯ นายปิติธรรม ฐิติมนตรี ที่ปรึกษาสถาบันฯ ร่วมบรรยายพิเศษ กับนายโสภณ แท่งเพ็ชร์ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ/ร.ทปษ. และนายธรรมรงค์ ใจสมคม รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง

เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอประจำตำบล พัฒนากรประจำตำบล ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ปลัด อปท./นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักพัฒนาทางเลือก (AD1-2) ในฐานะพี่เลี้ยงการขยายผลฯ

องค์ความรู้ที่ทำฝึกอบรม เน้นหนักการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน การวางแผน เทคนิคทางการบริหาร การเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนในพื้นที่ระดับอำเภอและตำบลเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์และสนับสนุนแผนการปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ สามารถนำแผนพัฒนาหมู่บ้านไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา

หลังการอบรมสถาบันฯจะประสานงานให้แต่ละหมู่บ้านดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านเดิมที่มี โดยให้หน่วยราชการอำเภอ / อปท. ร่วมบูรณาการปรับปรุงเล่มแผนพัฒนาหมู่บ้านให้ตรงตามระเบียบ One Plan ของกระทรวงมหาดไทยฉบับสมบูรณ์ โดยสถาบันฯ จะแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน มีผู้ประสานงานร่วมกับทางสถาบันฯ และนักพัฒนาทางเลือก AD1-2 หลังแผนหมู่บ้านแล้วเสร็จ อาทิเช่น คัดโครงการ เขียนเป็น Project bank และจะเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ต่อไป

ปิดทองฯร่วมกรมการปกครองอบรมแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ปิดทองฯร่วมกรมการปกครองอบรมแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ปิดทองฯร่วมกรมการปกครองอบรมแผนพัฒนาหมู่บ้าน
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ