มิติใหม่ “ปิดทองหลังพระฯ” ยกระดับการทำงานอีกขั้น บูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้เข้มแข็ง ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคชนบท

    
    
        นายกฤษฎา บุญราช ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่าการดำเนินงานของปิดทองหลังพระฯ ในช่วง ๑๓ ปีที่ผ่านมา บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ต้นแบบ ๗ แห่ง ๙ จังหวัด สามารถก้าวจากขั้นอยู่รอดและพอเพียงแล้ว ดังนั้น การทำงานของปิดทองหลังพระฯ ในแผนปฏิบัติการระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) จึงมีเป้าหมายหลัก คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับกลุ่มและกองทุนที่ชุมชนร่วมกันจัดตั้งและบริหารจัดการเอง ให้สามารถเชื่อมโยงกับภายนอกได้ ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า รวมทั้งจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก